Strona Główna Strona Główna
Służba przygotowawcza

 

Z dniem 20 września 2013 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MON z 31 lipca br. w sprawie służby przygotowawczej,

które umożliwia m.in. przesłanie wniosku o przyjęcie do służby przygotowawczej w wersji elektronicznej za pomocą platformy ePUAP.

Według nowego rozporządzenia kandydat uniknie także wizyty w Krajowym Rejestrze Karnym, gdyż do wniosku nie wymagane już jest dołączenie zaświadczenia o niekaralności.

Zapraszamy do zapoznania sie z nowelizacją Rozporządzenia.


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
Służba przygotowawcza to nowy rodzaj służby wojskowej wprowadzony dla mężczyzn i kobiet, które nigdy nie pełniły służby wojskowej, a chcą odbyć szkolenie wojskowe i zdobyć podstawowe umiejętności związane z profesją żołnierza.

TERMINY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2014r.

  1. NA POTRZEBY KORPUSU SZEREGOWYCH.

             I turnus – od dnia 8 stycznia do dnia 30 kwietnia,
            II turnus – od 6 maja do 29 sierpnia,
           III turnus – od 2 września do 19 grudnia,

  1. NA POTRZEBY KORPUSU PODOFICERÓW.

            I turnus - od dnia 1 lipca do dnia 29 sierpnia (w ramach drugiego okresu słuzby przygotowawczej dla studentów uczelni wyższych)

           II turnus - od 1 lipca do dnia 30 września ( w ramach słuzby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach dla studentów uczelni wyższych).

 

Wnioski kandydatów do służby przygotowawczej na 2014 roku przyjmowane będą:
Na II turnus – do 16 kwietnia 2014 r.
Na III turnus – do 04 sierpnia 2014 r.

Podane terminy dostosowane  zostały do możliwości skierowania na specjalistyczne badania, celem określenia zdolności do służby przygotowawczej.

WARUNKI FORMALNE
• rozmowa kwalifikacyjna
• stosowny wniosek o powołanie do służby.

Wymagane dokumenty (prosimy o przyniesienie orginałów do wglądu oraz kserokopi ):                 

-dowód osobisty (ksero)

-świadectwo ostatniej ukończonej szkoły lub uczelni (ksero)
-dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata np:certyfikaty językowe, prawo jazdy, świadectwa ukończenia kursów itp.(ksero);


• Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej (kat. zdrowia A), wiek co najmniej osiemnaście lat i w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych wykształcenie co najmniej gimnazjalne. Nabór ochotników do tej służby dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet.  


DO KOGO KIERUJEMY SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ
Służba przygotowawcza to nowy rodzaj służby wojskowej wprowadzony dla – mężczyzn i kobiet, które nigdy nie pełniły służby wojskowej, a chcą odbyć szkolenie wojskowe i zdobyć podstawowe umiejętności związana z profesją żołnierza. Powołanie do służby przygotowawczej możliwe jest wyłącznie na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. Ochotnicy, w dniu rozpoczęcia służby przygotowawczej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej.


WYNAGRODZENIE I PODSTAWOWE UPRAWNIENIA
• W okresie szkolenia: bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opieka medyczna i stomatologiczna
• Miesięczne uposażenie w wysokości 30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego tj. 750 złotych brutto.
• po otrzymaniu karty powołania do jej pełnienia: ustawowa ochrona stosunku pracy. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
• Inne uprawnienia: WKU lub w Informatorze www. profesjonalizacja.wp.mil.pl

ETAPY SZKOLENIA
• kształcenie podstawowe;
• kształcenie specjalistyczne (w tym praktykę dowódczą w jednostkach wojskowych, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów lub podoficerów).
• egzamin
• w trakcie służby przygotowawczej możliwość złożenia wniosku o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR

GDZIE SZKOLIMY
• kształcenie wyłącznie w odpowiednio do tego przygotowanych miejscach. Kształcenie żołnierzy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów jest realizowane w uczelniach wojskowych,
• podoficerów w szkołach podoficerskich,
• szeregowych w ośrodkach szkolenia w Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu, Grudziądzu, Zegrzu, Koszalinie, Dęblinie, Ustce, Warszawie.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ
Wszystkie osoby zamieszkałe na administrowanym przez WKU w Poznaniu terenie zapraszamy do naszej komendy.

WNIOSEK DO PODBRANIA

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 8573651, 8573470.

AKTY PRAWNE:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. z 2010 Nr 170, poz. 1144 z późn. zm.);

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin (Dz. U z 2012, poz. 598)

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca  2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz. U. z 2010 Nr 41, poz. 241 z późn. zm.);